Zamiana mieszkań

Cel funkcjonowania BKZM

Powstanie Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań w ramach struktury organizacyjnej Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie, związane jest z praktycznym wdrożeniem do realizacji systemu zamiany mieszkań, którego celem zasadniczym jest:
 1. optymalizacja dysproporcji pomiędzy powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkujących a dochodami osiąganymi przez ich gospodarstwa domowe i możliwościami bieżącego regulowania opłat, wynikających z zajmowania lokalu,
 2. pomoc przy poprawie warunków mieszkaniowych najemców zasobów komunalnych,
 3. redukcja liczby dłużników i liczby osób oczekujących na lokale socjalne,
 4. pomoc najemcom lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów w zamianie na lokal z możliwością wykupu.
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA BIURA ZAMIANY MIESZKAŃ
Zadaniem Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań jest pomoc przy zamianie mieszkania ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonanie zamiany mieszkania, którego powierzchnia, lokalizacja, czy też wysokie koszty utrzymania powodują powstanie kłopotów życia codziennego najemców, czy użytkowników lokali. Biuro Koordynacji Zamiany Mieszkań prowadzi komputerową bazę danych lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany. Na podstawie zgłoszenia sporządzona jest oferta zamiany, która jest również udostępniona na stronie internetowej ZK "PGM". W komputerowej bazie zamiany lokali mieszkalnych umieszczone są wyłącznie lokale zgłoszone w Biurze Koordynacji Zamiany Mieszkań. Biuro funkcjonuje bez pobierania opłat.
ZAKRES DZIAŁANIA BIURA KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ
 1. przyjmuje zgłoszenia dot. zamiany lokali mieszkalnych,
 2. kojarzy zainteresowanych zamianą lokalu mieszkalnego w oparciu o zgłoszone oferty oraz obowiązujące warunki i zasady zamiany,
 3. organizuje i prowadzi "bazę danych" zgłoszonych do zamiany lokali mieszkalnych,
 4. aktualizuje informacje dostępne klientom na stronie internetowej.
UCZESTNICY
Uczestnikami systemu zamiany lokali mogą być:
 1. najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów oraz najemcy lokali w budynkach prywatnych powierzonych w zarząd,
 2. najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład innego niż w/w zasób mieszkaniowy pod warunkiem wyrażenia zgody na zamianę dysponenta lokalu.
 
Szczegółowych informacji dotyczących składania ofert oraz funkcjonowania Biura udziela Pan Maciej Wierszyc tel. 32 757 15 89.
Oferty zamiany mieszkań należy składać wyłącznie osobiście w siedzibie Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8 - pokój nr 7, parter po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Regulamin zamiany lokali Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań

1.  Zamiany lokali mieszkalnych mogą dokonać kontrahenci, którzy:

 a) posiadają tytuł prawny do lokalu,
 b) zamieszkują w zajmowanym lokalu,
 c) otrzymają zgodę dysponenta/właściciela lokalu na dokonanie zamiany,
 d) nie posiadają ( w tym również współmałżonek) tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Chorzowie

2.  Z zamiany wyłączone zostają lokale socjalne.

3. Najemcy posiadający zadłużenie czynszowe mogą również ubiegać się o zamianę lokalu mieszkalnego za pośrednictwem Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań.

4. Osoba zainteresowana, która chce skorzystać z usług Biura Koordynacji Zamiany Mieszkań jest zobowiązana do złożenia oświadczenia woli zamiany mieszkania w postaci oferty zamiany. W ofercie określa się:

 • dzielnicę i ulicę, na której znajduje się budynek, w którym usytuowany jest lokal,
 • stan prawny budynku,
 • rodzaj budynku,
 • powierzchnię użytkową i mieszkalną,
 • ilość pokoi,
 • piętro,
 • wyposażenie w instalacje,
 • sposób ogrzewania,
 • informację o istnieniu zadłużenia lub jego braku,
 • ewentualne informacje dodatkowe i oczekiwania dotyczące zamiany,
 • dane kontaktowe,
 • rodzaj i numer tytułu prawnego do lokalu.

( wzór oferty - pobierz).

 

5. Kontrahenci pragnący dokonać między sobą zamiany lokali są zobligowani do:

 • zapoznania zainteresowanej zamianą strony ze stanem technicznym zajmowanego lokalu,
 • poinformowania zainteresowanej zamianą strony o saldzie opłat czynszowych i eksploatacyjnych za zajmowane mieszkanie,
 • zawarcia "Porozumienia w sprawie zamiany mieszkań" z Kontrahentem oraz Urzędem Miasta Chorzów,

6. Z chwilą zawarcia " Porozumienia w sprawie zamiany mieszkań" najemca określany w porozumieniu, jako "Kontrahent 2" w ciągu 14 dni winien dokonać spłaty zadłużenia opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokal zajmowany przez "Kontrahenta 1".

W tytule wpłaty należy dokładnie określić:

 • imię i nazwisko osoby spłacającej zadłużenie,
 • adres lokalu, którego wpłata dotyczy,
 • kwotę wraz z dopiskiem: spłata zadłużenia - Porozumienie w sprawie zamiany mieszkań.

Potwierdzenie wpłaty osoba określona w Porozumieniu, jako Kontrahent 1 dołącza do wniosku o zamianę lokalu.

7. Kontrahenci są zobowiązani do podpisania nowych umów najmu, przygotowanych przez Urząd Miasta Chorzów najpóźniej w terminie 14 dni od ich sporządzenia.

8. Po podpisaniu umów kontrahenci są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu w terminie natychmiastowym w administracjach budynków w celu spisania stosownych protokołów przekazania i przejęcia lokali.

9. Kontrahenci są zobowiązani do opuszczenia dotychczas zajmowanego lokalu i przejęcia lokalu podlegającego zamianie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy najmu.

10. W przypadku gdy zamiana nie dojdzie do skutku z powodu:

 a) braku zgody dysponentów/właścicieli lokalu na zamianę,
 b) nie podpisania umów najmu przez którąkolwiek ze stron w wyznaczonym terminie,
 c) nie opuszczenia w wyznaczonym terminie lokali przez osoby dokonujące zamiany kontrahent, który dokonał spłaty ma prawo złożyć w ZK "PGM" wniosek o zwrot uiszczonych należności wskazując w nim podstawę zwrotu.

 Zwrot nastąpi w terminie 30 dni od złożenia wniosku, po jego pozytywnym zweryfikowaniu przez Biuro Koordynacji Zamiany Mieszkań.

Kliknij poniżej aby pobrac aktualną listę ogłoszeń  Biura Zamiany Mieszkań w formacie pdf. Do jej otwarcia niezbędny jest Adobe Reader.