Remonty

Regulamin wymiany okien oraz drzwi

Regulamin renowacji i wymiany okien oraz drzwi w lokalach mieszkalnych.
1.   Ilekroć w regulaminie mowa o:
 • Renowacji okna, drzwi, należy przez to rozumieć zespół czynności polegających na:
 • demontażu skrzydeł okiennych, drzwiowych,
 • demontażu okuć celem wymiany lub naprawy,
 • rozszkleniu (dotyczy okien lub drzwi przeszklonych),
 • całkowitemu usunięciu istniejącej farby (skrzydła okienne, drzwiowe ościeżnice),
 • wymiana zużytych elementów ościeżnic lub skrzydeł,
 • dopasowaniu,
 • zapokostowaniu,
 • oszkleniu (dotyczy okien lub drzwi przeszklonych),
 • pomalowaniu.
Wymianie okna, drzwi należy przez to rozumieć zespół czynności polegających na:
 • zdjęciu skrzydeł okiennych, drzwiowych,
 • wykuciu z muru ościeżnic okiennych wraz z parapetami lub ościeżnic drzwiowych,
 • osadzeniu nowych ościeżnic wraz z robotami murarskimi,
 • osadzeniu parapetów i podokienników (dotyczy okien),
 • założeniu skrzydeł okiennych, drzwiowych.
Naprawie oraz konserwacji należy przez to rozumieć czynności polegające na:
 • dopasowaniu skrzydeł okiennych, drzwiowych,
 • szkleniu skrzydeł okiennych lub drzwiowych,
 • uzupełnianiu okitowania,
 • naprawie okuć,
 • malowaniu okien, drzwi z usunięciem starych powłok malarskich.
2.   Podstawą uruchomienia procedury objętej niniejszym regulaminem jest złożony z ZK "PGM" przez najemcę lokalu wniosek o renowację lub wymianę stolarki okiennej, drzwiowej.
3.   Złożony wniosek stanowi podstawę przeprowadzenia przez ZK "PGM" wizji celem określenia stanu technicznego okien, drzwi i potwierdzenia zasadności złożonego wniosku.
4.   W zależności od stanu technicznego okien, drzwi zakwalifikowanych do renowacji lub wymiany określony zostanie tryb realizacji: podstawowy lub awaryjny.
5.   Okna, drzwi zakwalifikowane do renowacji lub wymiany w trybie podstawowym zostaną ujęte w wykazie stolarki okiennej, drzwiowej do renowacji lub wymiany. Wykazy znajdują się w Dziale Technicznym zakładu. Na podstawie analizy planu finansowego ZK "PGM" określi przewidywany termin dokonania renowacji lub wymiany.
6.   Najemca, którego wniosek został zakwalifikowany do realizacji w ramach trybu podstawowego zainteresowany przyspieszeniem terminu wymiany okien, drzwi może dokonać przedmiotowej wymiany pod warunkiem:
 •  uzyskania zgody ZK „PGM” i zawarcia stosownej umowy uwzględniającej rzeczowy zakres prac,
 •  zgłoszenia zakończenia robót celem dokonania ich protokolarnego odbioru przez inspektora ZK „PGM”.
ZK "PGM" zwróci najemcy poniesione koszty w terminie planowanej wymiany w wysokości obowiązujących w ZK "PGM" w tym okresie kosztów wymiany.
7.   W trybie awaryjnym wymieniona może zostać jedynie stolarka okienna, drzwiowa stwarzająca zagrożenie bezpieczeństwa, wymagająca natychmiastowej wymiany.
8.   Renowacja bądź wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zużytej wskutek dewastacji bądź braku realizacji obowiązków ze strony najemcy (konserwacja, naprawa) obciąża najemcę lokalu.

Modernizacja lokali

Najemca w celu przeprowadzenia modernizacji lokalu mieszkalnego lub użytkowego musi uzyskać zgodę zarządcy tj. Zakładu Komunalnego "PGM". W przypadku, gdy prace modernizacyjne obejmują zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych budynku i instalacji gazowej, wpływają na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy oraz obejmują zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (np. lokal mieszkalny lub użytkowy) wymagane jest złożenie projektu technicznego opracowanego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. W tych przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy najemca winien zwrócić się do WABiGP UM Chorzów celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Do ZK "PGM" najczęściej wpływają wnioski dotyczące modernizacji polegającej na adaptacji części mieszkania na WC, łazienkę lub łazienkę z WC. Wychodząc naprzeciw naszym lokatorom zakład wprowadził uproszczoną procedurę wydawania zgody na wykonanie prac związanych z tego typu modernizacją. W celu otrzymania powyższej zgody lokator winien złożyć stosowny wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania Biurze Obsługi Mieszkańców. Kolejno w lokalu przeprowadzana zostaje wizja, w czasie której inspektor nadzoru dokonuje oceny technicznych możliwości wykonania modernizacji oraz ustala warunki, które winien spełnić najemca przy realizacji robót. Na podstawie opinii inspektora sporządzana zostaje dla wnioskodawcy pisemna zgoda na przeprowadzenie modernizacji. Po zakończeniu prac najemca zgłosza ten fakt w BOM celem dokonania odbioru robót przez inspektora nadzoru ZK "PGM".
Powyższa procedura nie wymaga już od lokatora przedłożenia projektu technicznego wykonanego przez osobę uprawnioną, a jedynie oświadczenia, iż modernizacja została przeprowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną.

W przypadku adaptacji strychu lub części klatki schodowej na cele mieszkalne wymagane sa n/w dokumenty:
 • zgoda Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Chorzów (nie dotyczy klatek schodowych),
 • pisemna zgoda lokatorów zamieszkujących w budynku (w przypadku występujących wspólnot mieszkaniowych musi być podjęta uchwała współwłaścicieli),
 • pozytywna opinia ADM,
 • projekt techniczny wykonany przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane,
 • opinia rzeczoznawcy ds. p.poż.
W przypadku montażu krat zabezpieczających na balkonie, ze względu na zmianę wyglądu elewacji oraz bezpieczeństwo lokatorów mieszkań powyżej , należy złożyć projekty wykonane przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia. Projekt powinien spełniać warunki j.n:
 • konstrukcja kraty uniemożliwi wspinanie się po niej na wyższe kondygnacje, powinna być wykonana z prętów mocowanych pod kątem 45 stopni, o rozstawie 15 cm bez elementów ozdobnych i prętów poprzecznych
 • zamocowanie kraty będzie uniemożliwiało jej otwarcie.

Zawilgocenia

Problem zawilgoceń mieszkań cyklicznie po każdym okresie zimowym pojawia się w budynkach zarządzanych przez Zakład Komunalny "PGM". W dotychczasowych suchych mieszkaniach nagle na ścianach pojawiają się czarne naloty pleśni, na początku zwykle na ościeżach okien, w narożnikach pomieszczeń, za meblami. Pleśń szybko się rozwija, obejmując czasami całe ściany a nawet sufity. Jak to możliwe, że u sąsiada obok lub na innym piętrze jest sucho i przyjemnie, a u mnie woda spływa po oknach, ściany są wilgotne i w całym mieszkaniu unosi się specyficzny zapach pleśni? Podobne pytania zadają sobie nie tylko mieszkańcy Chorzowa. Problem zawilgocenia mieszkań nasilił się w ostatnich latach na terenie całego kraju i dotyczy on nie tylko starego budownictwa, ale również często występuje w nowo wznoszonych obiektach. Odpowiedź na to pytanie jest jedna – brak skutecznej wentylacji.

Wraz ze wzrostem cen nośników energii cieplnej staramy się maksymalnie uszczelniać nasze mieszkania. Przed zimą zakładamy uszczelki w oknach i drzwiach. Staramy się zatkać każdą dziurę, która może powodować ucieczkę ciepła poza mieszkanie. Nie po to przecież płacimy wysokie rachunki za energię, żeby ogrzewać „powietrze na dworze”. Nagminne jest nawet zaklejanie kratek wentylacyjnych. W ten to sposób nieświadomie stwarzamy dla siebie niezdrowy mikroklimat w mieszkaniu, w skrajnych przypadkach niebezpieczny nawet dla naszego życia. Człowiek potrzebuje zawsze świeżego i zdrowego powietrza tak jak ryba potrzebuje czystej wody. Zapewnić go może jedynie skuteczna wentylacja.

Wentylacja to proces stałego dostarczania świeżego powietrza do pomieszczeń i usuwania z nich powietrza zużytego, zanieczyszczonego. W zasobach Zakładu Komunalnego PGM w zdecydowanej większości występuje wentylacja grawitacyjna (naturalna). Budynki wyposażone są w indywidualne bądź zbiorcze przewody kominowe wentylacyjne. Przepływ powietrza wywołany jest różnicą gęstości powietrza zewnętrznego (zimnego) i wewnętrznego (ciepłego). Słup zimnego powietrza jest cięższy niż słup ciepłego, a zatem powietrze zimne napływające do mieszkania wypycha powietrze ciepłe, które uchodzi przez wylot przewodu kominowego. Skuteczność działania takiej wentylacji zależna jest od trzech podstawowych elementów:
 • warunków atmosferycznych,
 • wywiewu (usuwanie powietrza zużytego przewodami kominowymi),
 • nawiewu (napływ powietrza zewnętrznego do mieszkania).
Warunki atmosferyczne mogą chwilowo wpływać na skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej. Silne porywy wiatru mogą powodować wtłaczanie powietrza do przewodów kominowych powodując chwilowe odwrócenie ciągu w kanale. Również w upalne dni gdy brak jest różnicy pomiędzy gęstością powietrza zewnętrznego i wewnętrznego następuje zanik ciągu. Zjawiska te ze względu na sporadyczne występowanie nie mają znaczącego wpływu na wymianę powietrza w mieszkaniach.
         
Wywiew odbywa się poprzez kratki wentylacyjne przewodami kominowymi na zewnątrz budynku powyżej dachu. Za stan techniczny przewodów kominowych odpowiada zarządca budynku czyli ZK PGM. Przewody kominowe muszą być drożne i szczelne. Corocznie zgodnie z Prawem budowlanym podlegają one kontroli przez pracowników Spółdzielni Pracy Kominiarzy. Można również samemu sprawdzić poprawność działania przewodów wentylacyjnych. Wystarczy zapaloną świeczkę lub kartkę papieru podsunąć do kratki wentylacyjnej. Jeżeli przy zamkniętych oknach płomień świeczki odchyli się wyraźnie w kierunku kratki lub arkusz papieru przylepi się do niej oznacza to że wentylacja jest sprawna. Jeżeli dopiero  uchylenie okien spowoduje pojawienie się ciągu oznacza to że jest zbyt mały napływ powietrza do mieszkania. Jeżeli i to nie poskutkuje powinniśmy zgłosić to kominiarzowi w czasie kontroli lub zgłosić ten fakt do ADM-u.
         
Najważniejszym elementem wentylacji grawitacyjnej w obecnej dobie uszczelniania mieszkań jest napływ powietrza do mieszkania. Aby zużyte powietrze mogło wypłynąć na zewnątrz kanałami wentylacyjnymi taka sama jego ilość musi napłynąć do mieszkania. Sprawa niby oczywista, lecz często o niej zapominają użytkownicy mieszkań doszczelniając swoje M wszelkimi dostępnymi metodami. W czasie wizytacji zawilgoconych mieszkań pracownicy ZK PGM zetknęli się już z przypadkami zaklejania okien taśmami na cały okres zimowy. Napływ powietrza odbywać się może jedynie poprzez nieszczelności w oknach oraz drzwiach wejściowych. W niektórych budynkach np. na Starym Osiedlu w Chorzowie Batorym można spotkać jeszcze otwory nawiewne pod oknami w kuchniach. Znaczy to że budowniczowie z lat 50-tych doceniali już znaczenie napływu powietrza do mieszkań pomimo, że stosowana w tamtych czasach stolarka okienna nie należała do szczelnych. Obecnie szerokim frontem na rynek budowlany wkroczyły nowoczesne i szczelne okna z profili PCV. Również ZK PGM w swoich zasobach sukcesywnie dokonuje wymiany okien. W 2006r. wymieniono ich 3700 szt. Okna wymieniane przez ZK PGM posiadają uszczelki z fabrycznie wykonanymi wycięciami, które umożliwiają zgodny z normą napływ powietrza. Zgodny z normą znaczy przeciętny i w większości przypadków po wymianie okien nie zaobserwowano zaburzeń w działaniu wentylacji i nie stwierdzono zawilgoceń. Ilość pary wodnej w mieszkaniach zależy od wielu czynników eksploatacyjnych takich jak ilość zamieszkujących osób, częstotliwość prania, gotowania, kąpieli. Dla przykładu przedstawiamy zestawienie ilości pary jaka powstaje w trakcie:
 • kąpieli w wannie                                1000-1100 g/h,
 • kąpieli pod prysznicem                      1500-1700 g/h,
 • gotowania                                         400-900 g/h,
 • zmywania naczyń                              200 g/zmywanie
 • prania w pralce                                  200-350 g/pranie,
 • suszenia prania                                 2000g/1 wsad do pralki.
Również sami mieszkańcy oddychając wydzielają parę wodną:
 • w czasie snu                                      50 g/h,
 • przy lekkiej pracy                               90g/h,
 • przy ciężkiej pracy                             150 g/h.

Jeżeli zsumujemy te ilości dla naszego gospodarstwa domowego może się okazać, że są to litry wody, które albo muszą być usunięte poza mieszkanie poprzez wentylację albo wykroplą się na oknach i ścianach. Oprócz wycięć w uszczelkach, które wymuszają napływ powietrza do mieszkania okna PCV posiadają funkcję tzw. mikrorozszczelnienia. Ustawiając klamkę w odpowiednim położeniu (zwykle ukośnym) skrzydło okienne odsuwa się od ościeżnicy powodując dodatkowe rozszczelnienie okna i zwiększony napływ świeżego powietrza. Rozwiązanie to posiada jednak jedną wadę – zależne jest od woli i świadomości użytkownika mieszkania. Jeżeli zauważymy pierwsze oznaki wzrostu wilgotności, takie jak odczucie zaduchu, zaparowanie okien rozszczelniajmy natychmiast swoje okna , a nawet otwórzmy je celem przewietrzenia całego mieszkania. Kosztem strat ciepła stwórzmy sobie atmosferę przyjazną naszemu zdrowiu.
          Co się dzieje gdy mieszkanie jest przeszczelnione z niesprawnie działającą wentylacją?
Przede wszystkim wzrasta wilgotność powietrza w mieszkaniu. Miernikiem zawartości wilgoci w powietrzu jest wilgotność względna. Optymalna wartość wilgotności względnej przy temperaturze 20oC zawiera się w granicach 40% - 60%. Wartością maksymalną jest 70% i jeżeli zostanie ona przekroczona stwarzamy sobie warunki sprzyjające wykraplaniu się pary wodnej na oknach, ścianach a nawet meblach. Wykropliny te w połączeniu z drobinami tłuszczu powstającymi np. podczas gotowania stanowią wspaniałą pożywkę  dla grzybów i pleśni. Zarodniki grzybów unosząc się  w powietrzu rozprzestrzeniają się po całym mieszkaniu i są wdychane przez mieszkańców co może być przyczyną licznych schorzeń i alergii. Zagrzybienie to również zagrożenie dla substancji mieszkaniowej. Tynki i ściany ulegają tzw. korozji biologicznej. Jej zwalczanie jest trudne i kosztowne. Wzrost wilgotności powoduje wzrost kosztów ogrzewania. Mieszkanie uszczelniamy aby zaoszczędzić na energii cieplnej, a tymczasem żeby ogrzać powietrze nasycone parą wodną musimy wydatkować więcej energii. Mówiąc prościej – musimy dodatkowo ogrzać wodę. Obniża się również nasz komfort cieplny. Przebywając w zawilgoconej atmosferze nasz organizm odczuwa temperatury niższe o kilka stopni od temperatury rzeczywistej.
         
Następnym poważnym skutkiem braku wentylacji jest wzrost zawartości dwutlenku węgla i spadek zawartości tlenu w atmosferze mieszkania. Niedotlenienie organizmu objawia się ogólnie złym samopoczuciem, bólami głowy, zmęczeniem. Obniżenie zawartości tlenu obniża rozwój umysłowy naszych dzieci oraz przyspiesza proces starzenia.
         
Najbardziej  niebezpieczna sytuacja pojawia się w mieszkaniach, w których zamontowane są gazowe urządzenia grzewcze (gazowe podgrzewacze wody, piecyki dwufunkcyjne, kuchnie gazowe) lub piece węglowe. Przy ograniczonym napływie świeżego powietrza następuje niepełne spalanie gazu lub węgla, którego produktem jest duża zawartość w spalinach tlenku węgla potocznie zwanego czadem. Przy zamkniętych szczelnych oknach, bez wentylacji po włączeniu tylko kuchenki gazowej już po kilku minutach stężenie trującego tlenku węgla przekracza kilkakrotnie wartości dopuszczalne. W skrajnych przypadkach przy braku napływu może nawet dojść do cofnięcia się spalin z przewodów kominowych i np. tak powszednia czynność jak kąpiel w wannie może zakończyć się tragicznie. Tlenek węgla zwany jest „cichą śmiercią”, gdyż jest bezwonnym gazem, który bez jakichkolwiek wcześniejszych objawów powoduje utratę przytomności a następnie zgon.
         
Po przeczytaniu tego tekstu prosimy o szerokie otwarcie okien i wpuszczenie do mieszkania świeżego wiosennego powietrza oraz prosimy nie zapomnieć o takich czynnościach również zimą nawet przy wysokim mrozie. Rozszczelnienie mieszkań zakończy zmorę „płaczących okien”, hodowli grzybów na ścianach i poprawi Państwa samopoczucie, a pracownikom ZK PGM ograniczy problemy z utyskującymi użytkownikami, którzy nieświadomi ich rzeczywistego źródła zawsze będą kierować swe żale do administratora.