Zamiana lokali

Cel funkcjonowania BKZM

Powstanie Biura Koordynacji Zamiany Lokali w ramach struktury organizacyjnej Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie, związane jest z praktycznym wdrożeniem do realizacji systemu zamiany mieszkań, którego celem zasadniczym jest:
 1. optymalizacja dysproporcji pomiędzy powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkujących a dochodami osiąganymi przez ich gospodarstwa domowe i możliwościami bieżącego regulowania opłat, wynikających z zajmowania lokalu,
 2. pomoc przy poprawie warunków mieszkaniowych najemców zasobów komunalnych,
 3. redukcja liczby dłużników i liczby osób oczekujących na lokale socjalne,
 4. pomoc najemcom lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów w zamianie na lokal z możliwością wykupu.
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA BIURA ZAMIANY LOKALI
Zadaniem Biura Koordynacji Zamiany Lokali jest pomoc przy zamianie mieszkania ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonanie zamiany mieszkania, którego powierzchnia, lokalizacja, czy też wysokie koszty utrzymania powodują powstanie kłopotów życia codziennego najemców, czy użytkowników lokali. Biuro Koordynacji Zamiany Lokali prowadzi komputerową bazę danych lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany. Na podstawie zgłoszenia sporządzona jest oferta zamiany, która jest również udostępniona na stronie internetowej ZK "PGM". W komputerowej bazie zamiany lokali mieszkalnych umieszczone są wyłącznie lokale zgłoszone w Biurze Koordynacji Zamiany Mieszkań. Biuro funkcjonuje bez pobierania opłat.
ZAKRES DZIAŁANIA BIURA KOORDYNACJI ZAMIANY LOKALI
 1. przyjmuje zgłoszenia dot. zamiany lokali mieszkalnych,
 2. kojarzy zainteresowanych zamianą lokalu mieszkalnego w oparciu o zgłoszone oferty oraz obowiązujące warunki i zasady zamiany,
 3. organizuje i prowadzi "bazę danych" zgłoszonych do zamiany lokali mieszkalnych,
 4. aktualizuje informacje dostępne klientom na stronie internetowej.
UCZESTNICY
Uczestnikami systemu zamiany lokali mogą być:
 1. najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów oraz najemcy lokali w budynkach prywatnych powierzonych w zarząd,
 2. najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład innego niż w/w zasób mieszkaniowy pod warunkiem wyrażenia zgody na zamianę dysponenta lokalu.
 
Szczegółowych informacji dotyczących składania ofert oraz funkcjonowania Biura można uzyskać pod numerem  telefonu 32 757 15 00 wewn. 6.
Oferty zamiany lokali należy składać wyłącznie osobiście w siedzibie Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8 - pokój nr 7, parter po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA KOORDYNACJI ZAMIANY LOKALI W GMINNYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 733 t.j
  U. z 2020r. poz.611)
 2. Uchwała Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Chorzów
 3. Zarządzenie Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020 r.
  w sprawie wykonania Uchwały NR XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów

 

§ 1

 1. Biuro Koordynacji Zamiany Lokali w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym to rodzaj skrzynki kontaktowej, która ma na celu pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy osobami chcącymi zamienić zajmowany lokal, na inny lokal mieszkalny.


§ 2

 1. Celem funkcjonowania Biura Koordynacji Zamiany Lokali w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym jest:
  1. ułatwienie mieszkańcom Chorzowa dobrowolnej zamiany lokalu,
  2. umożliwienie dostosowania wielkości lokalu do potrzeb mieszkalnych najemcy, dostosowania wysokości opłat za korzystanie z lokalu do możliwości finansowych najemcy, spłatę zadłużenia z tytułu opłat czynszowych za używanie lokalu w przypadku zamiany  z najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia oraz uniknięcia postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzącego do eksmisji.

 
§ 3

 1. Osoba zainteresowana, która chce skorzystać z usług Biura Koordynacji Zamiany Lokali
  w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym jest zobowiązana do złożenia oświadczenia woli zamiany lokalu w postaci oferty zamiany (załącznik nr 1), którą należy w wersji papierowej złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Komunalnego „PGM” przy ulicy
  Bałtyckiej 8, 41-500 Chorzów.
 2. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty:
  1. tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. wypełniona oferta zamiany lokalu,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikacje oferty na stronie Zakładu Komunalnego „PGM”.
 3. Zgłoszenie oferty zamiany lokalu jest bezpłatne.

  
§ 4

 1. Pracownik Działu Obsługi Administracyjnej prowadzi rejestr złożonych ofert ( załącznik nr 2), który publikowany jest na stronie internetowej  Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie.
 2. Informacje dotyczące danych kontaktowych do osób, które znajdują się w rejestrze o którym mowa powyżej udzielane są telefonicznie pod nr 32 757 15 00. Osoba składająca zapytanie
  o dane kontaktowe, zobowiązana  jest do podania numeru oferty, której zapytanie dotyczy.

 
§ 5

 1. Kontrahenci pragnący dokonać między sobą zamiany lokali są zobowiązani do:
  1. zapoznania zainteresowanej zamianą strony ze stanem technicznym zajmowanego lokalu,
  2. poinformowania zainteresowanej zamianą strony o saldzie opłat czynszowych i innych opłat za zajmowane mieszkanie.

 
§ 6

 1. Warunkiem dokonania zamiany lokalu w przypadku występowania zadłużenia jest jego spłata. Spłaty zadłużenia mogą dokonać osoby zainteresowane zamianą lokalu.
 2. Dokonując spłaty zadłużenia w tytule wpłaty należy dokładnie określić:
  1. imię i nazwisko osoby spłacającej zadłużenie,
  2. imię i nazwisko osoby za którą spłacane jest zadłużenie,
  3. adres lokalu, którego wpłata dotyczy,
  4. kwotę wraz z dopiskiem: spłata zadłużenia – porozumienie w sprawie zamiany lokali.
 3. Dział Czynszowo - Windykacyjny Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie wydaje zaświadczenie o spłacie zadłużenia.
 4. Dział Czynszowo -Windykacyjny Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie zobowiązany jest do poinformowania Pracownika prowadzącego rejestr ofert o każdej spłacie zadłużenia wynikającej z faktu zamiany lokali.
 5. W przypadku dokonania zamiany lokali, kontrahenci zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie pracownika Działu Obsługi Administracyjnej, celem usunięcia ofert z listy jako nieaktualnych.

 
§ 7

 1. Po osiągnięciu porozumienia dotyczącego zamiany lokalu kontrahenci są zobowiązani do złożenia wniosku o zamianę lokalu w Urzędzie Miasta Chorzów - Wydział Zasobów Komunalnych, celem uzyskania zgody na zamianę.
 2. Po podpisaniu umów najmu kontrahenci są zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w odpowiednich, ze względu na lokalizację lokalu, Biurach Obsługi Mieszkańców w celu spisania stosownych protokołów przekazania i przejęcia lokali.

 
§ 8

 1. Kontrahent, który dokonał spłaty zadłużenia ma prawo złożyć w Zakładzie Komunalnym „PGM”  w Chorzowie wniosek o zwrot uiszczonych należności w przypadku gdy zamiana nie dojdzie do skutku z powodu:
  1. braku zgody dysponentów lokalu na zamianę,
  2. niepodpisania umów najmu przez którąkolwiek ze stron w wyznaczonym terminie,
  3. nieopuszczenia w wyznaczonym terminie lokali przez osoby dokonujące zamiany.
 1. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni od złożenia wniosku, po jego pozytywnym zweryfikowaniu przez Dział Czynszowo - Windykacyjny Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie.
 1. Dział Czynszowo - Windykacyjny Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie zobowiązany jest do poinformowania Pracownika Działu Obsługi Administracyjnej prowadzącego rejestr ofert o każdej wypłacie spłaty zadłużenia. 


§ 9

 1. Sposób postępowania z ofertami:
  1. oferta zostanie opublikowana w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie na maksymalny okres 6 miesięcy od momentu publikacji,
  2. po upływie 6 miesięcy elektroniczna wersja oferty zostanie usunięta ze strony internetowej, a papierowa wersja zostanie zniszczona, w przypadku, gdy dojdzie do zamiany mieszkania przed upływem w/w czasu, oferta zostanie usunięta oraz zniszczona wcześniej,
  3. zniszczenia oferty dokonuje komisja, złożona z co najmniej dwóch pracowników Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie.
  4. ze zniszczenia oferty sporządza się protokół.
  5. pracownik Działu Obsługi Administracyjnej prowadzi rejestr protokołów zniszczonych ofert oraz jest zobowiązany do poinformowania osoby, która złożyła ofertę o jej zniszczeniu.