Informacje dotyczące czynszów

Informacja dotycząca możliwości obniżenia czynszu

Prezydent Miasta może na uzasadniony wniosek najemcy lokali o czynszu regulowanym oraz o czynszu wolnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, których dochód obniżył się poniżej kryterium niedostatku, obniżyć czynsz za zajmowany lokal.. Obniżki czynszu udziela się na 12 miesięcy wyłącznie na wniosek najemcy.
Kryterium niedostatku w przeliczeniu na jednego członka rodziny:
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 100% najniższej emerytury
w  przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 75% najniższej emerytury           

Szczegóły zapisów Uchwała Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. - link

Aktualne ceny za wodę i ścieki

Opłata za dostawę wody od dnia 17 marca 2021r.  wynosi 6,46 zł/m3

Opłata za odprowadzenie ścieków od dnia 17 marca 2020r. wynosi 10,03 zł/m3

Aktualne ceny za odbiór odpadów komunalnych

Opłata za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od kwietnia 2020r. wynosi 26,90 zł/os./m-c

Opłata za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny od kwietnia 2020r. wynosi 53,80 zł/os./m-c

Przyjmowanie wpłat

Zakład Komunalny "PGM" informuje, że wpłaty czynszowe gotówkowe dokonywane na indywidualne konta SIMP (np. za pośrednictwem książeczki czynszowej) przyjmowane sa bezpłatni we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego na terenie miasta Chorzów

Zakład Komunalny "PGM" informuje o możliwości dokonywania wpłat czynszu za pośrednictwem Poczty Polskiej bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłaty dokonane do godziny 14-tej będą księgowane w tym samym dniu, po godzinie 14-tej w następnym dniu roboczym. Wykaz placówek w załączeniu.
W pozostałych oddziałach i placówkach pocztowych pobierane będą opłaty zgodnie z taryfikatorami obowiązującymi w tych instytucjach.

Terminy uiszczania opłat:
  • za lokale mieszkalne do dnia 25 każdego miesiąca,
  • za lokale użytkowe, garaże do dnia 10 każdego miesiąca.
Za datę wpłaty przyjmuje się dzień, w którym należność wpłynęła na konto ZK "PGM" Chorzów.

Aktualna stawka czynszowa

1. Zgodnie z zarządzeniem nr OR.7.2020 i OR.8.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 07.01.2020r.:

Stawka bazowa czynszu od maja 2020r. 8,00 zł/m2/m-c
Stawka czynszu za najem lokalu socjalnego od stycznia 2016r.

2,80 zł/m2/m-c

2. Załącznik nr 4 do załącznika nr 1 do uchwały RM Chorzów nr XV/264/19 z dnia 21.11.2019r.

Obniżka stawki czynszu może nastąpić z powodu wszystkich czynników łącznie, o których mowa w załączniku nr 4 do Programu, przy czym suma obniżek może maksymalnie wynieść 30%.

Sytuacje mające wpływ na ustalenie stawki czynszu:

 Dopuszcza sie stawkę czynszową dla osób prowadzacych zawodową rodzinę zastepczą w wysokości 50% stawki bazowej.
 
 3% wartości odtworzeniowej budynku
IV kwartał 2020r./I kwartał 2021r. 11,33 zł/m2/m-c 
 
   

Zakład Komunalny "PGM" przypomina o możliwości odpracowania zaległości czynszowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 32 4201014 oraz 32 4201015.

Grafika ozdobna