Informacje dotyczące czynszów

Informacja dotycząca możliwości obniżenia czynszu

Prezydent Miasta może na uzasadniony wniosek najemcy lokali o czynszu regulowanym oraz o czynszu wolnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, których dochód obniżył się poniżej kryterium niedostatku, obniżyć czynsz za zajmowany lokal.. Obniżki czynszu udziela się na 12 miesięcy wyłącznie na wniosek najemcy.
Kryterium niedostatku w przeliczeniu na jednego członka rodziny:
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 100% najniższej emerytury
w  przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 75% najniższej emerytury           

Szczegóły zapisów Uchwała Nr XXXIX/725/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. - link

Aktualne ceny za wodę i ścieki

Cena za 1m3 wody wynosi 5,95 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków wynosi 8.80 zł

Przyjmowanie wpłat

Zakład Komunalny "PGM" informuje, że wpłaty czynszowe gotówkowe dokonywane na indywidualne konta SIMP (np. za pośrednictwem książeczki czynszowej) przyjmowane sa bezpłatni we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego na terenie miasta Chorzów

Zakład Komunalny "PGM" informuje o możliwości dokonywania wpłat czynszu za pośrednictwem Poczty Polskiej bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłaty dokonane do godziny 14-tej będą księgowane w tym samym dniu, po godzinie 14-tej w następnym dniu roboczym. Wykaz placówek w załączeniu.
W pozostałych oddziałach i placówkach pocztowych pobierane będą opłaty zgodnie z taryfikatorami obowiązującymi w tych instytucjach.

Terminy uiszczania opłat:
  • za lokale mieszkalne do dnia 25 każdego miesiąca,
  • za lokale użytkowe, garaże do dnia 10 każdego miesiąca.
Za datę wpłaty przyjmuje się dzień, w którym należność wpłynęła na konto ZK "PGM" Chorzów.

Aktualna stawka czynszowa

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta  nr OR.161 i 162 .2015 z dnia 10.08.2015r.

Stawka bazowa czynszu od stycznia 2016r. 7,28 zł/m2/m-c
Stawka czynszu za najem lokalu socjalnego od stycznia 2016r.

2,55 zł/m2/m-c

2. Załącznik nr 4 do załącznika nr 1 do uchwały RM Chorzów nr XV/264/19 z dnia 21.11.2019r.

Obniżka stawki czynszu może nastąpić z powodu wszystkich czynników łącznie, o których mowa w załączniku nr 4 do Programu, przy czym suma obniżek może maksymalnie wynieść 30%.

Sytuacje mające wpływ na ustalenie stawki czynszu:

 Dopuszcza sie stawkę czynszową dla osób prowadzacych zawodową rodzinę zastepczą w wysokości 50% stawki bazowej.
 
 3% wartości odtworzeniowej budynku
IV kwartał 2019r./I kwartał 2020r. 9,47 zł/m2/m-c 
 
   

Zakład Komunalny "PGM" przypomina o możliwości odpracowania zaległości czynszowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 32 4201014 oraz 32 4201015.

Grafika ozdobna