Informacje dotyczące czynszów

Informacja dotycząca możliwości obniżenia czynszu

Prezydent Miasta może na uzasadniony wniosek najemcy lokali o czynszu regulowanym oraz o czynszu wolnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, których dochód obniżył się poniżej kryterium niedostatku, obniżyć czynsz za zajmowany lokal.. Obniżki czynszu udziela się na 12 miesięcy wyłącznie na wniosek najemcy.
Kryterium niedostatku w przeliczeniu na jednego członka rodziny:
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 100% najniższej emerytury
w  przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 75% najniższej emerytury           

Szczegóły zapisów Uchwała Nr XXXIX/725/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. - link

Aktualne ceny za wodę i ścieki

Cena za 1m3 wody wynosi 5,95 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków wynosi 8.80 zł

Przyjmowanie wpłat

Zakład Komunalny "PGM" informuje, że wpłaty czynszowe gotówkowe dokonywane na indywidualne konta SIMP (np. za pośrednictwem książeczki czynszowej) przyjmowane sa bezpłatni we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego na terenie miasta Chorzów

Zakład Komunalny "PGM" informuje o możliwości dokonywania wpłat czynszu za pośrednictwem Poczty Polskiej bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłaty dokonane do godziny 14-tej będą księgowane w tym samym dniu, po godzinie 14-tej w następnym dniu roboczym. Wykaz placówek w załączeniu.
W pozostałych oddziałach i placówkach pocztowych pobierane będą opłaty zgodnie z taryfikatorami obowiązującymi w tych instytucjach.

Terminy uiszczania opłat:
  • za lokale mieszkalne do dnia 25 każdego miesiąca,
  • za lokale użytkowe, garaże do dnia 10 każdego miesiąca.
Za datę wpłaty przyjmuje się dzień, w którym należność wpłynęła na konto ZK "PGM" Chorzów.

Aktualna stawka czynszowa

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta  nr OR.161 i 162 .2015 z dnia 10.08.2015r.

Stawka bazowa czynszu od stycznia 2016r. 7,28 zł/m2/m-c
Stawka czynszu za najem lokalu socjalnego od stycznia 2016r.

2,55 zł/m2/m-c


2. Załącznik nr 2 do uchwały RM Chorzów nr XLVIII/947/14 z dnia 28.08.2014r.

Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:
usytuowanie mieszkania w budynku przy ul. Katowickiej, 3-go Maja, gen. Henryka Dąbrowskiego, Hajduckiej, A. Krajowej lub Stefana Batorego do 2%
zamieszkiwanie w lokalu, w którym okna skierowane są na stronę północną do 2%
zamieszkiwanie w lokalu bez wc do 5%
zamieszkiwanie w lokalu bez instalacji gazowej i instalacji elektrycznej trójfazowej do 3%
zamieszkiwanie w lokalu, gdzie łazienka lub kuchnia użytkowana jest wspólnie przez co najmniej dwóch najemców do 5%
zamieszkiwanie w lokalu bez łazienki do 5%
zamieszkiwanie w lokalu z ogrzewaniem piecowym do 5%
zamieszkiwanie w lokalu usytuowanym powyżej IV piętra, w budynku bez windy do 5%
sprzątanie powierzchni wspólnych w budynku przez najemców do 5%
Obniżka czynszu może nastąpić z powodu wszystkich czynników łącznie maksymalnie do 30%
Czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu
zamieszkiwanie w budynku, gdzie na klatce schodowej zlokalizowanych jest do ośmiu lokali mieszkalnych do 2%
zamieszkiwanie w budynku wyposażonym w dźwig osobowy 2%
zamieszkiwanie w budynku z pełną termorenowacją do 10%
zamieszkiwanie w budynku całkowicie zmodernizowanym do 40%
zamieszkiwanie w budynku nowo wybudowanym do 50%

Sytuacje mające wpływ na ustalenie stawki czynszu:

W sytuacji zamieszkiwania budynku zakwalifikowanym do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego lub w lokalu określonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako nie nadającym się na pobyt dla ludzi z przyczyn nie zawinionych przez najemcę, niezależnie od elementów wyposażenia technicznego lokalu, stawkę czynszową ustala sie w wysokości 40% stawki bazowej.

W sytuacji zamieszkiwania w lokalu o powierzchni przekraczającej normę dla przyznania dodatku mieszkaniowego, kiedy dochody domowników uprawniałyby do jego uzyskania, a użytkownik lokalu oczekuje na wynajęcie innego, mniejszego lokalu (również socjalnego) - stawkę czynszowę lub opłatę za bezumowne korzystanie z lokalu ustala się w wysokości 40% stawki bazowej czynszu.

Dopuszcza sie zastosowanie do 50% obniżki stawki czynszowej liczonej dla danego rodzaju lokalu w sytuacji, gdy lokal o powierzchni przekracajacej 80 m2 pozostanie nie wynajety po dwóch przetargach publicznych - jako stawki wyjściowej do kolejnych licytacji

Dopuszcza sie stawkę czynszową dla osób prowadzacych zawodową rodzinę zastepczą w wysokości 10% stawki bazowej.

3% wartości odtworzeniowej budynku
IV kwartał 2019r./I kwartał 2020r. 9,47 zł/m2/m-c 

Zakład Komunalny "PGM" przypomina o możliwości odpracowania zaległości czynszowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 32 4201014 oraz 32 4201015.

Grafika ozdobna