Prezydent Miasta Chorzów ogłasza nabór wniosków na najem lokalu mieszkalnego po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę „MIESZKANIE ZA REMONT”

Oglądanie lokali jest możliwe w dniach od 3 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

W dniach od 2 maja 2023 r. do 16 maja 2023 r. będą przyjmowane wnioski osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania za remont.

Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Chorzów - link, lub w formie papierowej - Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów (pokoj 120).
Dokumenty można składać w formie papierowej w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów (pok.120), przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminach określonych w ogłoszeniu. 
Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Zasobów Komunalnych pod numerem telefonu 32-416-50-00, wew. 5305.

 Umowa najmu lokalu mieszkalnego oddawanego w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę może zostać zawarta z osobą spełniającą poniższe kryteria:

  • Kryterium dochodowe,
  • brak prawa własności do lokalu mieszkalnego,
  • brak zobowiązań z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego wobec Gminy Chorzów.

 

Kryteria dochodowe 

Gospodarstwo jednoosobowe

Wysokość dochodu nie może być niższa niż 200% najniższej emerytury i nie wyższa niż 400% najniższej emerytury

3176,88 zł - 6353,76 zł

 

 

Gospodarstwo jednoosobowe – osoba niepełnosprawna

Wysokość dochodu nie może być niższa niż 200% najniższej emerytury i nie wyższa niż 450% najniższej emerytury

3176,88 zł - 7147,98 zł

 

Gospodarstwo wieloosobowe – na jedną osobę

Wysokość dochodu nie może być niższa niż 150% najniższej emerytury i nie wyższa niż 300% najniższej emerytury

2382,66 zł - 4765,32 zł

 

 

Gospodarstwo wieloosobowe- na jedną osobę w przypadku niepełnosprawności

Wysokość dochodu nie może być niższa niż 150% najniższej emerytury i nie wyższa niż 370% najniższej emerytury

2382,66 zł - 5877,23 zł

 

 

Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku ( za luty, marzec, kwiecień 2023 r.)
Osoba zainteresowana zawarciem umowy najmu lokalu po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę może we wniosku wskazać nie więcej niż dwa adresy lokali mieszkalnych do remontu.
Powierzchnia lokalu wskazanego przez wnioskodawcę nie może przekraczać kryterium powierzchniowego uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

  

 

Ilość osób w gospodarstwie

Maksymalna Powierzchnia dla dodatku mieszkaniowego 

1

45,50 m2

2

52,00 m2

3

58,50 m2

4

71,50 m2

5

84,50 m2

6

91,00 m2

 

 W przypadku złożenia wniosków na jeden lokal przez kilka osób, o pierwszeństwie w zawarciu porozumienia remontowego decydować będzie liczba punktów uzyskanych w wyniku kwalifikacji punktowej wniosku. W przypadku równej liczby punktów decyduje data złożenia kompletnego wniosku.
Zasady wykonywania prac remontowych określa porozumienie remontowe zawierane na okres 3 miesięcy z możliwością prolongaty na kolejne 3 miesiące.
Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest zawierana, po zakończonym przez przyszłego najemcę remoncie, na czas nieoznaczony chyba, że zawarcia umowy na czas oznaczony zażąda przyszły najemca.
Lista lokali mieszkalnych do remontu będzie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chorzów oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów.
Lokale mieszkalne znajdujące się na liście lokali do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę udostępniane są do oglądania przez Biura Obsługi Mieszkańców Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie we wskazanym terminie, w dniach i godzinach pracy poszczególnych Biur Obsługi Mieszkańców.

 

UWAGA!

Wnioski niekompletne lub złożone na innych wzorach niż wskazane w ogłoszeniu nie podlegają uzupełnieniu i zostaną odrzucone. Wnioski złożone przed i po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku i ujęcie na liście uprawnionych do remontu we własnym zakresie wskazanego lokalu, w przypadku większej liczby chętnych na wskazany lokal, nie daje podstaw do roszczenia zawarcia porozumienia remontowego.
Wydział Zasobów Komunalnych zaleca osobiste składanie wniosków w Punkcie Obsługi Klienta– pok. 120.